Techninė priežiūra

Techninė priežiūra yra statybos kontrolės elementas, skirtas projekto ir techninio plano laikymuisi, taip pat racionaliam ir efektyviam statybinių medžiagų naudojimui.
techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

UAB „Budekos statyba“ techninės priežiūros paslaugas ir įmonės specialistai gali atlikti jūsų statinių statybos techninę priežiūrą pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ reikalavimus. Pagrindinė statybos darbų kokybės kontrolės  užduotis yra priežasčių ir nukrypimų, galinčių padaryti žalos, išaiškinimas ir pašalinimas. Laiku, statybos proceso metu atrasti trūkumai yra gana lengvai ištaisomi, tačiau juos labai sunku pataisyti jau pridavus objektą. Užsakovas turi pilną teisę stebėti statybos darbus, ar neatsiliekama nuo darbų grafiko, ar kokybiškos rangovo tiekiamos medžiagos, ar teisingai rangovas naudoja užsakovo medžiagas, tuo pačiu metu nesikišdamas į operatyvinę – ūkinę rangovo veiklą. Objektų statybos metu statybos priežiūrą gali vykdyti rangovo ar statančios organizacijos paskirti  techninės priežiūros darbuotojai. Techninės priežiūros organizavimas ir jos įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių statybos valdymo sričių. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • Kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • Tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • Tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • Kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
  • Atlieka bendrosios (bendrųjų statybos darbų), koordinuoja specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Mūsų įmonė teikia techninės priežiūros paslaugas. Visapusiška kvalifikuota mūsų specialistų pagalba atleis Jus nuo būtinybės savarankiškai suprasti statybos proceso ypatybes. Patikėkite mums savo svajonę turėti būstą ir mes pasirūpinsime, kad jis taptų realybe, atitinkančia visus statybos standartus.

Ar jau pasiruošę įgyvendinti savo svajonę?

Account details will be confirmed via email.